Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Výpůjční řád / ceník

Platnost řádu od 1.1. 2023

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který se prokáže občanským průkazem (u cizinců platným pasem). Podpisem na přihlášce se zaváže k dodržování výpůjčního řádu a uhradí poplatek za registraci.
 2. Registrace čtenáře je platná po dobu 12 měsíců od data úhrady registračního poplatku. Registraci je potřeba po uplynutí platnosti obnovovat. Obnovení registrace lze provést bez ohledu na kalendářní rok.
 3. Poplatky za registraci:
  • dospělí 150,- Kč
  • děti, studenti, důchodci, ZTP 70,- Kč
  • služby časově omezené na 1 měsíc 40,- Kč
  • jednorázové užití služeb knihovny* 20,- Kč
  • rodinná registrace** 200,- Kč
  *) jednorázovým užitím služeb knihovny se rozumí prezenční výpůjčka knih, časopisů, novin a bezplatné využití počítače v délce 60 minut.
  **) rodinná registrace je určena členům jedné rodiny za zvýhodněný poplatek. Rodinou se rozumí maximálně 6 fyzických osob, přičemž alespoň jedna z nich je osoba mladší 15 let a zároveň maximálně 3 z nich jsou osoby starší 18 let. Podmínkou využití rodinné registrace je stejné trvalé bydliště všech členů rodiny.
 4. Po přihlášení do knihovny obdrží čtenář čtenářský průkaz, který je povinen předložit při každé návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Vystavení nového průkazu při ztrátě nebo fyzickém znehodnocení je zpoplatněn částkou 20,- Kč.
 5. Výpůjční lhůta je 40 dnů. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, vždy však před uplynutím základní výpůjční lhůty. Pokud knihy nežádá další čtenář, knihovna mu vyhoví. Při překročení maximální výpůjční doby lze v odůvodněných případech knihu prodloužit pouze po fyzickém předložení.
 6. Zájemcům o literaturu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, je možno zprostředkovat prostřednictví MVS (meziknihovní výpůjční služby). Poplatek za službu MVS činí 100,- Kč (jedna kniha), 10,- Kč za každou další knihu v objednávce.
 7. Pokud to dovolují provozní podmínky, zajišťuje knihovna u vybraných titulů, především nové literatury, jejich rezervaci. Kniha je pro čtenáře rezervovaná po dobu jednoho týdne.
 8. Knihovní fond určený k prezenčnímu využití nelze půjčovat mimo knihovnu. V odůvodněných případech lze tento fond půjčit na omezenou dobu jeden týden (na kauci ve výši ceny nové knihy).
 9. Při nedodržení výpůjční lhůty jsou nevrácené tituly vymáhány knihovnou prostřednictvím upomínek. Poplatky za upomínky:
  • 1. upomínka 10,- Kč (nerozesílá se poštou)
  • 2. upomínka 40,- Kč
  • 3. upomínka 60,- Kč
  • 4. upomínka 150,- Kč
  • předžalobní upomínka 300,- Kč
 10. Čtenář je povinen s vypůjčenými materiály zacházet šetrně. Podtrhování, vpisování poznámek či jiné poškození je nepřípustné. Při poškození knihy, časopisu vybírá knihovna pokutu ve výši 50,- Kč.
 11.  Ztrátu knihy musí čtenář uhradit buď stejným vydáním titulu, nebo finanční částkou ve výši původní ceny + manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.
 12. V odůvodněných případech má knihovna právo požadovat úhradu ceny za zhotovení fotokopie nebo cenu za současné vydání knihy.
 13. Pro počítačové zpracování jsou knihy označeny čárovými kódy a RFID kódy. Při jejich poškození způsobené čtenářem vybírá knihovna pokutu 50,- Kč.
 14. Reprografické služby (kopírování):
  • A4 jedna strana 2,- Kč
  • A4 oboustraně 4,- Kč
  • A4 barevně jedna strana 8,-Kč
  • A4 barevně oboustranně 16,-Kč
  Laminování:
  • A4 17,- Kč
  • 54x86 (průkazkové) 4,- Kč
  Internet:
  • bez poplatku max. 60 minut – nutno registrovat u obsluhy
  Tisk:
  • A4 jedna strana 2,- Kč
  • A4 oboustranně 4,- Kč
  • A4 barevně jedna strana 8,-Kč
  • A4 barevně oboustranně 16,-Kč
 15. Do knihovny je zakázáno vstupovat se zmrzlinou, konzumovat jídlo či nápoje, vstupovat se zvířaty, otevřeným ohněm, těkavými látkami a hořlavinami, objemnými zavazadly. K odložení osobních věcí slouží uzamykatelné skříňky.
 16. Služby se neposkytují uživatelům pod vlivem omamných prostředků, uživatelům s nepřiměřeně znečištěným oděvem a uživatelům, kteří svým chováním obtěžují ostatní návštěvníky knihovny. V případě porušení je obsluha oprávněna takové osoby vykázat.
 17. Při opakovaném porušování výpůjčního řádu nebo jeho jednorázovém hrubém porušení (viz bod 18.) má knihovna právo zrušit čtenáři členství ještě před uplynutím registračního období.
 18. Uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo přímo řediteli na adrese 28. října 880/16, 79001 Jeseník nebo na tomanova@mkzjes.cz.

Ředitelka MKZ Jeseník
Ing.BcA.Kateřina Tomanová