Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí v regionu. Toto pověření vyplývá ze „Smlouvy o přenesení regionálních funkcí“ krajské knihovny podle §11 odst.3) zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon). Smlouva je uzavřena smluvními stranami, Vědeckou knihovnou v Olomouci a Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku. Předmětem této smlouvy je přenesení působnosti pro zajištění regionálních funkcí na pověřenou knihovnu v těchto oblastech:

a) poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci regionu Jeseník.

b) tvorba,distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi regionu Jeseník

c) pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi regionu Jeseník

d) podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi v rámci regionu Jeseník

e) zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků obcí pro základní knihovny regionu Jeseník

f) poradenství a servis knihovnického programu pro základní knihovny regionu Jeseník

Peněžní plnění

1. Plnění regionálních funkcí zajišťuje Olomoucký kraj z peněžních prostredků svého rozpočtu.
2. Finanční prostředky jsou poskytovány pověřené knihovně prostřednictvím rozpočtu zřizovatele pověřené knihovny v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.