Historie knihovnictví na Jesenicku

Město Jeseník, ležící nedaleko polských hranic, se jako okresní město dvakrát zapsalo do poválečné historie Československa. Poprvé pod názvem Frývaldov v roce 1945. Okres trval až do roku 1960. Do této doby spadají počátky knihovnictví na Jeseníku.
Za zakladatele knihovnictví se je považována rodina Dvořákova, která se do Jeseníku přistěhovala v roce 1946 z Klánovic na Hané a přihlásila se s žádostí o práci v oblasti kultury. Usilovali o založení městské knihovny.

Knihovně byly přiděleny provizorní prostory a občané vyzváni, aby přispěli darem k vytvoření základního knihovního fondu. Velkým přínosem byly dotace Ministerstva kultury a osvěty. Knih přibývalo, půjčovalo se 3x týdně odpoledne, později každý den.
Knihovnice pracovala v nevyhovujících prostorách za minimální odměnu.

Práce knihovny byla nakonec oceněna i MNV. Citace ze zápisu jednání Místního národního výboru v roce 1947: Městská knihovna má ku dnešnímu dni celkem 2 187 knih a počet se neustále zvyšuje. Tento stav vyžaduje nutně, aby knihovnu vedl jeden knihovník a jeden pomocník jako placené síly. Knihovní rada ve Frývaldově reagovala tím, že dne 5. února 1948 jmenovala paní Dvořákovou do funkce placeného knihovníka. Toto datum považujeme za počátek organizovaného českého knihovnictví na Jesenicku.
Knihovna byla přemístěna do nových prostor na náměstí Rudé armády.

Byly to tři místnosti, které však knihovně nesloužily dlouho. V roce 1951 polovinu knižního fondu a vybavení zničil požár. Knihovna se opět stěhovala do provizorních prostor. Teprve v roce 1955 dostala pro svoji činnost dům na Lipovské ulici. Ještě ji však nepatřila celá budova, pouze pět místností v přízemí. Byly vybaveny novými regály a zařízená čítárna. V té době už pracovaly v knihovně tři knihovnice. V roce 1960 při územní reorganizaci byl zrušen okres Frývaldov a knihovna ztratila okresní funkci. Současně došlo ke změně názvu města na Jeseník a Šumperk se stal okresním městem. Zlatohorsko je přičleněno k okresu Bruntál a knihovny přecházejí pod nové okresy.

Další vývojovou etapou je vytváření střediskových knihoven. Na Jesenicku vznikly čtyři – Javorník, Jeseník, Mikulovice a Žulová. Tato střediska zajišťovala pomoc knihovníkům v menších obcích. Tento stav trval do roku 1995.

Dnem 1.1.1996 byl obnoven okres Jeseník. Knihovna pod novým názvem Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku se stává okresní knihovnou pro střediska Javorník, Jeseník, Mikulovice, Žulová a Zlaté Hory, které se opět staly součástí okresu Jeseník. Po delimitaci knihoven se započalo s vybavováním knihoven výpočetní technikou. Nejprve byly vybaveny počítači střediskové knihovny, kde se používá knihovnický program KP – sys. Ve druhé fázi byly připojeny na internet. Taktéž dalších 16 menších knihoven bylo vybaveno počítači.


K 31.12.2002 došlo k zániku okresu Jeseník v rámci reorganizace státní správy. Současně došlo ke změně systému knihoven. Všechny knihovny byly převedeny na obce a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku je pověřena  výkonem regionálních funkcí v oblasti.